Incassobeleid

 

Betalingsproblemen
Rekeningen op tijd betalen is belangrijk voor klant en leverancier. Na ontvangst van een factuur is er 14 dagen de tijd om deze te betalen. Als dat niet gebeurt staat hieronder uitgelegd wat de verschillende stappen in het incassoproces zijn. Daarbij staat voorop om betalingsachterstanden zo vroeg mogelijk te signaleren en zo te voorkomen dat kosten van klanten voor het verbruik van warmte onnodig hoog oplopen. Het is daarbij altijd mogelijk een betalingsregeling te treffen om zo te voorkomen dat het incassoproces verder loopt.  Het incassoproces voldoet aan alle wettelijke eisen daarvoor.

Betalingsherinnering
Als de voorschotnota niet binnen 14 is betaald, komt er een betalingsherinnering. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. Er is dan maximaal 14 dagen extra de tijd om de factuur alsnog te voldoen. In de betalingsherinnering wordt voor alle duidelijkheid alvast gewezen op de hoogte van de incassokosten indien niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen wordt betaald. Ook wordt er verwezen naar de mogelijkheid om contact te zoeken met schuldhulpverlening.

Aanmaning
Als de betaling op de vervaldatum van de herinnering nog steeds niet is ontvangen, dan volgt een aanmaning om de openstaande schuld per ommegaande te voldoen. Hiervoor worden de wettelijk toegestane buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht. Deze bedragen minimaal €40, -.

Extra contactmoment
Als de betaling na de aanmaning nog steeds uitblijft, neemt wordt er contact opgenomen. Deze niet noodzakelijke extra stap wordt door SVP gezet om te voorkomen dat de kosten voor klanten nog verder oplopen als gevolg van deurwaarderskosten. Als betaling na dit extra contactmoment daarna nog steeds uitblijft wordt de vordering overgedragen aan de gerechtsdeurwaarder.

Deurwaarder
De deurwaarder zal als eerste verzoeken alsnog de openstaande vordering te betalen. Als de betaling dan wordt voldaan worden geen gerechtelijke kosten in rekening gebracht. Als de betaling uitblijft, zal de deurwaarder een dagvaarding sturen en aan de kantonrechter een afsluitvonnis vragen om de levering van warmte te stoppen.

Afsluiting van warmte voorkomen
Zijn er betalingsproblemen of schulden, dan kan er gebruik gemaakt worden van schuldhulpverlening voor consumenten. Neem hiervoor contact op met het Loket Schulddienstverlening van de Gemeente Purmerend. Een schuldhulpverleningsregeling kan voorkomen dat SVP de levering van warmte beëindigt.

Afsluiten
Als het afsluitvonnis door de rechter is toegewezen en de openstaande vordering wordt niet voldaan dan zal de klant worden afgesloten.

Heraansluiten
Om heraangesloten te worden, moet één van de onderstaande voorwaarden van toepassing zijn op de klant:

  • Volledige schuld is afgelost
  • Schuldhulpverleningstraject is gestart
  • Uitspraak WSNP (Wet Sanering Natuurlijke Personen)
  • Een kwetsbare consument overlegt een verklaring van een arts (geen behandelend arts) om de zeer ernstige gezondheidsrisico’s aan te tonen

Terugbetalingsregeling
Wij garanderen dat de warmtelevering voldoet aan de door ons gestelde kwaliteitsnormen. Bij vragen hierover staan we klanten graag te woord. Is de mening daarna dat de levering van SVP niet voldoet, kan er een schriftelijke reactie gestuurd worden naar de afdeling Klantenservice met een beschrijving van de geconstateerde afwijking. Het is van belang dat er wordt aangegeven op welke periode de melding betrekking heeft en dat er melding wordt gemaakt wanneer de afwijking zich nog voordoet. Deze melding zal in behandeling genomen en onderzocht worden. Als er aanleiding toe is, wordt overgegaan tot (gedeeltelijke) terugbetaling van reeds betaalde voorschotbedragen.

Storingscompensatie
SVP draagt zorg voor een betrouwbare levering van warmte. Toch kan het voorkomen dat er een storing optreedt. Afhankelijk van de lengte ervan en de oorzaak, zal SVP een compensatie daarvoor betalen. In de storingsregeling staat dit verder uitgewerkt.

Klik hier voor de storingsregeling.